Sorteig d’una gorra oficial

BASES LEGALS

“Sorteig gorra CampingsCat”

 

Article I.- Empresa organitzadora de l’sorteig.

QUALITY MERA, SL (operant sota la marca comercial Campingscat) (Tarragona) organitza amb fins promocionals el sorteig a nivell nacional a desenvolupar a través d’Internet, d’acord amb els requisits establerts en les presents Bases Legals, disposat a l’apartat de condicions per a participar-hi.

 

Article II.- Data d’inici i data de finalització.

El sorteig s’iniciarà des del dia 24 d’agost de 2021 i finalitzarà el dia 9 de setembre de 2021.

 

Article III.- Requisits de participació i mecànica del sorteig.

Els requisits de participació són els següents: 

– Només podran participar aquells participants que siguin titulars d’un compte a Instagram. 

– Podran participar aquelles persones que siguin seguidors del nostre compte d’Instagram (@campingscat).

– Els participants hauran de pujar una fotografia mitjançant el seu compte d’Instagram, en publicació, en què apareguin de vacances.

– Els participants hauran d’etiquetar el nostre compte d’Instagram.

– Els participants podran participar pujant la seva fotografia totes les vegades que vulguin.

– Els participants hauran de tenir el perfil del seu compte públic perquè puguem veure la fotografia o vídeo sense cap tipus d’inconvenient. 

– La fotografia o vídeo dels participants ha de ser seva, en el cas de pertànyer a un altre autor, quedarà desqualificada immediatament. I les fotografies han de ser d’aquesta temporada (juliol i agost 2021).

– CampingsCat compartirà a stories totes les fotografies participants.

  

Article IV.- Condicions d’el sorteig i premis.

Entre totes les fotografies participants es farà un sorteig aleatori amb una eina de sortejos en línia.

El / la guanyador / a obtindrà com a premi: una gorra oficial de CampingsCat.

 

Article V.- Limitacions.

Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlids, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de l’sorteig, perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’ aquest sorteig.

 

El premi lliurat és personal i no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels participants, no podent ser canviat per qualsevol altre producte ni per diners. Si el premi no s’ha utilitzat, el premi perdrà el seu valor immediatament.

QUALITY MERA, SL (operant sota la marca comercial Campingscat), es reserva el dret, si concorre una causa justa i prèvia comunicació en legal forma, d’efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta Promoció. S’estableix un termini de QUINZE (15) dies naturals des de la data de la concessió de el premi, per efectuar qualsevol reclamació motivada. QUALITY MERA, SL (operant sota la marca comercial Campingscat), es reserva, en cas d’obligada necessitat, el dret de substituir el premi per un altre de similars característiques.

 

Article VI.- Publicació de comentaris o opinions.

No es permetran comentaris o opinions el contingut es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en el concurs, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d’altres participants.

La participació en el present concurs, així com la publicació dels comentaris que es realitzen per part dels participants en les publicacions no podran vulnerar en cap cas les Regles comunitàries d’Instagram ni les Condicions d’ús d’Instagram.

 

Article VII.- Exoneració de responsabilitat.

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles perdudes, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present promoció, així com tampoc ens responsabilitzem a de l’ús que faci el participant respecte de l’ premi que obtingui d’aquesta promoció, i no assumeix cap responsabilitat per cap dany o perjudici de qualsevol tipus que poguessin patir els participants, guanyador o tercers.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que puguin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial de el premi.

En cas que aquesta promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en la mateixa, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control d’QUALITY MERA, SL (operant sota la marca comercial Campingscat), i que afecti el normal desenvolupament de l’Sorteig, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre la mateixa, incloent la pàgina web de participació.

 

Article VIII.- Acceptació de les Bases.

El simple fet de participar implica que el participant accepta totalment les condicions d’aquestes bases legals.

El simple fet de participar també implica que el participant hagi de comptar amb el permís d’utilització dels drets d’imatge de totes les persones que poguessin aparèixer en les fotografies i que cedeix aquest dret d’ús a QUALITY MERA, SL (operant sota la marca comercial Campingscat).

 

Article IX.- Protecció de Dades Personals.

L’empresa responsable de l’tractament de les seves dades és QUALITY MERA, SL (operant sota la marca comercial Campingscat) (Tarragona). QUALITY MERA, SL (operant sota la marca comercial Campingscat), es pren molt seriosament la protecció de la seva privacitat i de les seves dades personals. Per tant, la seva informació personal es conserva de forma segura i es tracta amb la màxima cura. De conformitat amb el que estableix la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i concretament en el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en Pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, cada participant, amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals consent que les dades personals facilitades per a la participació en aquest concurs siguin incorporades a un fitxer titularitat de QUALITY MERA, SL ( operant sota la marca comercial Campingscat), per tramitar la participació en el concurs i per comunicar-li el premi en cas que resultés Guanyador.

Els participants garanteixen que les dades personals facilitades són veraces i es fan responsables de comunicar a QUALITY MERA, SL (operant sota la marca comercial Campingscat), qualsevol modificació dels mateixos. QUALITY MERA, SL (operant sota la marca comercial Campingscat), es reserva el dret a excloure de la present promoció a tot participant que hagi facilitat dades falses. Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de protecció de dades mitjançant la utilització d’eines de seguretat, no podent-responsabilitzar QUALITY MERA, SL (operant sota la marca comercial Campingscat), de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il • lícites.

Els participants tenen dret a (i) accedir a les seves dades personals, així com a (ii) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió, (iii) sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, ( iv) oposar-se a el tractament de les seves dades i (v) sol·licitar la seva portabilitat.

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el participant tindrà dret a presentar una reclamació davant d’una Autoritat de Control, en particular en l’Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l’exercici dels seus drets.

L’Autoritat de Control davant la qual s’hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

 

Article X.- Canvis.

Reservat el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants.

 

Article XI.- Acceptació de les Bases.

Els participants, pel sol fet de participar en la present promoció, n’accepten les bases i el criteri de QUALITY MERA, SL (operant sota la marca comercial Campingscat), pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig.

 

Article XII.- Dipòsit de Bases.

Les Bases de el present sorteig es troben reflectides i estaran a disposició de qualsevol persona que vulgui consultar-les a https://www.campingscat.com

 

Advertisement